آدرس

مازندران - چالوس - نرسیده به ورودی نمک آبرود

پست الکترونیک: info@avishan.ir
تلفن : 01142600
تلفن (داخلی) :
فکس : 0114260009

ساعت های کار :

8 صبح تا 1 بعد از ظهر
4 بعد از ظهر تا 10 شب

×